روش محاسبه سن بارداری

بد نیست بدانید که پزشکان مدت بارداری را از اولین روز آخرین دوره قاعدگی شما محاسبه می کنند چون هیچ راه دقیقی برای تعیین دقیق روز بارداری وجود ندارد.

برای دانستن سن بارداری بایستی لحظه ای را به عنوان مبنای محاسبه خود قرار دهیم و پیشرفت میزان بارداری را نسبت به آن مبنا محاسبه کنیم. چنانچه مبنایی برای محاسبه بارداری انتخاب نکنیم نمی توانیم سن بارداری را مشخص کنیم. آنچه مسلم است این است که بارداری از لحظه ای شروع می شود که عمل لقاح اسپرم با تخمک انجام گرفته و سلول تخم تشکیل می گردد و قبل از این لحظه اصلا خبری از بارداری نیست. از این لحظه است که سن واقعی بارداری محاسبه می شود. اگر ما لحظه لقاح را بدانیم مشکلی برای محاسبه سن دقیق بارداری نداریم اما دانستن این موضوع به این راحتی ها هم نیست. دانستن اینکه چه لحظه اسپرم با تخمک لقاح یافته و سلول تخم تشکیل می شود تقریبا کار مشکلی است و مخصوصا برای عموم مردم دانستن این لحظه خیلی سخت است. به همین دلیل است که به جای مبنا قرار دادن لحظه لقاح اسپرم با تخمک، اولین روز آخرین قاعدگی قبل از بارداری خانم را به عنوان مبنای محاسبه سن بارداری قرار می دهند زیرا دانستن این مساله بسیار راحت تر از دانستن لحظه لقاح می باشد
پس تا اینجا فهمیدیم که مبنای محاسبه سن بارداری را از اولین روز آخرین قاعدگی خانم قبل از بارداری در نظر می گیرند و بر این اساس می توانیم سن بارداری را به روز ، به هفته و به ماه حساب کنیم.البته مدت بارداری را به سه دوره سه ماهه هم تقسیم کرده و بیان می کنند به نام های :
سه ماهه اول بارداری
سه ماهه دوم بارداری
سه ماهه سوم بارداری

ماه های بارداری
 یک ماه تمام / ۳۰ روز : ۴ هفته و ۲ روز
 دو ماه تمام /۶۰ روز : ۸ هفته و ۴ روز
 سه ماه تمام / ۹۰ روز : ۱۲ هفته و ۶ روز
 چهار ماه تمام / ۱۲۰ روز : ۱۷ هفته و ۱ روز

 پنج ماه تمام / ۱۵۰ روز : ۲۱ هفته و ۳ روز
 شش ماه تموم / ۱۸۰ روز : ۲۵ هفته و ۵ روز
 هفت ماه تموم / ۲۱۰ روز: ۳۰ هفته
 هشت ماه تموم / ۲۴۰ روز : ۳۴ هفته و ۲ روز
 نه ماه تموم / ۲۷۰ روز: ۳۸ هفته و ۴ روز

چون بارداری ۹ ماه و ۱۰ روزه : یعنی ۳۸ هفته و ۴ روز + ۱۰ روز = ۴۰ هفته تمام .